Talen Vastgoedonderhoud heeft de ISO-audits glansrijk doorstaan en heeft het ISO 9001:2015-certificaat behaald. Ons bedrijf voldoet aan de nieuwe eisen van ISO 9001:2015 en is daarmee een van de eerste bedrijven die werkt volgens deze nieuwe norm. Wij hebben het nieuwe certificaat inmiddels in ontvangst mogen nemen.

ISO 9001:2015-certificaat

Talen Vastgoedonderhoud voldoet sinds 2008 aan de ISO 9001-voorwaarden en wil dat blijven doen. Wij zijn een innovatief bedrijf dat ontwikkelingen op de voet volgt. Dus ook de nieuwe ISO 9001-norm die in 2015 is ingevoerd. De nieuwe normering kent een bredere opzet en zegt daardoor meer over de kwaliteit van een organisatie. ISO 9001:2015 sluit naadloos aan bij ons bedrijf. Ze gaat uit van het principe ‘continu verbeteren’ aan de hand van de PlanDoCheckAct-methode. Dit past bij ons meerjarenbeleidsplan en bij onze LEAN denk-/werkwijze.

Continu verbeteren

De insteek van de nieuwe ISO 9001-norm verschilt van de oude. Bij de oude norm lag de nadruk op het in orde maken van de papieren met procedurebeschrijvingen in een handboek en was daarmee sterk procesgericht. Met ISO 9001:2015 streeft ISO ernaar dat bedrijven meer doen dan alleen vastleggen volgens welke procedures ze (idealiter) werken. Volgens deze nieuwe norm moeten ze ook kunnen aantonen dat ze goed bezig zijn: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt en bewijs het’. Daarnaast moet de leiding bewust besluiten nemen en aantonen hoe ze de eigen bedrijfsvoering kwalitatief verbeteren. Ze moeten laten zien dat ze een door de leiding gedragen kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering met heldere processen hebben. Zo wil ISO bevorderen dat bedrijven zich continu verbeteren.

Meerjarenbeleidsplan

Het is bijzonder dat een bedrijf gelijk voldoet aan de nieuwe ISO 9001-eisen, dat komt met name doordat wij als Talen Vastgoedonderhoud een meerjarenbeleidsplan hebben opgesteld. In dit plan staan de risicoanalyse, de omgevingsanalyse en onze opdrachtgevers. Daarnaast wordt onderbouwd waarom we welke keuzes hebben gemaakt om het bestaan van ons bedrijf te garanderen. De voortgang wordt bewaakt met A3 jaarplannen per afdeling en vestiging. De plannen sluiten aan op de missie, visie en Succes Bepalende Factoren die organisatiebreed zijn vastgesteld en worden doorvertaald naar alle lagen van de organisatie. De voortgang wordt bewaakt door middel van kwartaalrapportages, deze geven directe input voor de volgende ISO audit. Het continue verbeterproces is daarmee geborgd in de huidige processen en in het bedrijf.